Digitální gramotnost ve vzdělávání

Digitální gramotnost ve vzdělávání

Dnešní mládež vyrůstá ve světě, ve kterém jsou digitální technologie jeho každodenní součástí, a ke kterému patří snadná dostupnost informací. Mimo školu žáci intuitivně používají technologie především k vzájemné komunikaci, zábavě, k získávání informací a ke kontaktu s okolním světem. Očekávají, že podobně se technologie budou uplatňovat ve škole ve výuce. Rodiče současně očekávají, že po absolvování školy budou jejich děti digitálně gramotné.

Současná situace

Digitální gramotnost učitelů se zlepšuje, dosahuje na základní nebo pokročilou úroveň. Podle šetření MŠMT (viz dokument „Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020“) jsou však digitální technologie ve školách podstatně více používané k přípravě na výuku než během výuky. Při vyučování většinou technologie pouze podporují tradiční transmisivní formy, kdy žáci jsou spíše pasivními příjemci informací. Velmi řídké je využívání nástrojů propojujících učení žáků ve škole, doma a mimo školu – online prostředí, virtuální komunity ad.

Online nástroje

Online nástrojů využitelných pro školy je přitom celá řada. Mezi nejzákladnější patří cloudové aplikace firem Google a Microsoft. Aplikace Google jsou dostupné zdarma. Pro vzdělávání je možné dokonce zdarma využívat tyto aplikace s vlastní školní doménou. Firma Microsoft nabízí své online aplikace školám, které zakoupí školní licenci produktu MS Office 365. Obě varianty od obou firem umožňují kooperaci ve společném prostoru mezi učiteli, žáky i rodiči. Nástroje umožňují mimo jiné následující činnosti.

  • Ukládání a sdílení výukových materiálů – např. prezentace pro domácí opakování, procvičovací testy, zadání pro skupinovou výuku…
  • Spolupráce na tvorbě dokumentů, sešitů nebo prezentací – např. práce na společném projektu, hledání řešení daného problému…
  • Organizování skupin pro společnou komunikaci – např. konzultace nad zadanou úlohou, výuka formou videokonference…
  • Vytváření a sdílení interaktivních materiálů, jako formuláře, stránky aj. – např. dotazník pro rodiče, výukové stránky…

Všechny tyto nástroje je možné se naučit požívat v některém kurzu DVPP.

Hardwarová vybavenost na školách

Školy v současné době sice neoplývají kvalitním hardwarovým vybavením, nicméně učitelé mají k dispozici pro svou práci použitelné počítače. Je však otázkou, jaký hardware k použití se nabízí ve škole pro žáky během vyučování? Většina škol má sice jednu nebo více počítačových učeben. Ty však mívají značnou obsazenost a navíc, ne vždy je vhodné se sem stěhovat na celou hodinu. Daleko efektivnější variantou by bylo používání digitálních technologií žáky přímo ve své třídě. Vybavením, které by však tuto variantu umožňovalo, disponuje zatím jen malá část škol. Za zvážení stojí, používání osobních žákovských smartphonů. Je dost důvodů tuto možnost zamítnout: malá kontrolovatelnost žákovské činnosti, zvýšení nároků na konektivitu a bezpečnost školní sítě, zvýšení sociálního tlaku na žáky bez odpovídajícího vybavení ad. Na druhou stranu by se tím zvýšila atraktivita výukových procesů, podnítila aktivita žáků a došlo k zásadní změně výukových forem – žáci by se stali digitálně gramotnějšími.

Šablony DVPP pro MŠ a ZŠ, Šablony DVPP pro SŠ a VOŠ
Digitální kompetence, Digitální technologie, Google aps, Microsoft, MS Office, MS Office 365, Online kooperace, Online nástroje, Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ICT

Archivy

Základy informatického myšlení a programování – DVPP
Práce s fotografií a grafikou pro učitele ZŠ a SŠ

Další podobné články