Máme další termíny na kurz Projektová výuka

Máme další termíny na kurz Projektová výuka

Od dubna letošního roku máme naplánované další termíny kurzů Projektové výuky. Kurzy jsou určené pro učitele střední školy a vyšší odborné školy. Kurzy probíhají v časové dotaci 8 hodin nebo 16 hodin výuky. Jedná se o akreditované kurzy v souladu s požadavky šablon.

Projektová výuka je považována za velmi efektivní nástroj v souvislosti s naplňováním klíčových kompetencí, neboť při výuce pomocí této metody dochází k osvojení a upevnění nových vědomostí i dovedností a rozvoji formativních stránek osobnosti (odpovědnost, vytrvalost, tolerance, spolupráce, komunikační schopnosti, sebekritičnost, aktivita, samostatnost a tvořivost). Projektová výuka také napomáhá k začleňování mezipředmětových vazeb a průřezových témat do výuky. Cílem tohoto kurzu je prohloubit znalosti učitelů v oblasti projektové výuky, především v oblasti pozitivního vlivu na efektivitu a inovativnost výuky.

Kurz Projektová výuka

Jak je postavena obsahová náplň tohoto kurzu? V první řadě je potřeba se seznámit se základními pojmy, v další část je pak výuka zaměřena na jednotlivé aspekty projektu a to z nejrůznějších hledisek – jako je například časový harmonogram, rozpočet a nebo velmi oblíbené téma rizik projektu. Pro přehlednost níže uvádíme bodový obsah kurzu, kde si odpovíme na jednotlivé otázky.

 1. Projekt – základní pojmy
  kurz Projektová výuka
  Obrázek Trojimperativu
  • Jak si stanovíme cíle projektu?
  • Co jsou to přínosy projektu?
  • Co je to trojimperativ?
  • Jaké má fáze životní cyklus projektu?
  • Co je to logický rámec a jak jej sestavíme?
 2. Work Breakdown Structure
  • Jak sestavíme WBS?
  • Co z WBS získáme?
 3. Časový harmonogram projektu
  • Jak sestavíme časový harmonogram?
  • Jak odhadujeme délky trvání činností?
 4. Rozpočet projektu
  • Jak sestavíme odpovědně rozpočet?
  • Jak určíme dobu návratnosti investic do projektu?
 5. Zajištění kvality v rámci projektu
  • Co je to kvalita a jak ji řídíme?
 6. Rizika
  kurz Projektová výuka
  Ukázka metody PERT
  • Jak identifikujeme rizika?
  • Jak rizika kvantifikujeme?
  • Jak ošetříme rizika?
 7. Řízení zdrojů
  • Jak sestavíme histogram zdroje?
 8. Změny v projektu
 9. Dokumentace projektu

Po úspěšném zakončení kurzu získají absolventi Osvědčení o absolvování kurzu v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

Termíny projektové výuky pro SŠ – 8 hod

Aktuálně není vypsaný žádný termín, v případě zájmu můžete kurz poptat na emailu info@poc-sluzba.cz.

Termíny projektové výuky pro VOŠ – 8hod

Aktuálně není vypsaný žádný termín, v případě zájmu můžete kurz poptat na emailu info@poc-sluzba.cz.

Výhody projektové výuky

Učitel se naučí nové roli a to roli poradce, dále se naučí vnímat dítě jako celek. U učitele dochází ke změně v jeho přístupu k žákům; dále si učitel rozšiřuje svůj repertoár vyučovacích strategií a užívá nových možností hodnocení a sebehodnocení. Rozšiřuje si i své organizační a plánovací dovednosti.

Projektová výuka umožňuje zapojení studenta dle jeho individuálních možností; student získává silnou motivaci k učení a přebírá zodpovědnost za výsledek práce. Rozvíjí se tak jeho samostatnost. Studenti se naučí pracovat s různými informačními zdroji, naučí se řešit problémy, které v průběhu realizace nastávají – získávají tak reálnější pohled na skutečnou realizaci jakéhokoliv projektu v praxi. U studentů dochází k využívání jejich získaných znalostí a dovedností i z jiných předmětů a činností. Studenti získají také další, v praxi velmi žádané, dovednosti organizační, řídící, plánovací, hodnotící a také globální celkový pohled na řešený problém. Studenti se naučí spolupracovat; rozvinou si své komunikační schopnosti; naučí se vzájemnému respektu. Dochází tak u nich i k rozvíjení tvořivosti, aktivitě a fantazii – naučí se tak přirozeně rozvíjet a podporovat vlastní potenciál a vlohy a talent.

Šablony DVPP pro SŠ a VOŠ
DVPP, Projektová výuka, Rizika, Šablony pro SŠ, Šablony pro VOŠ, , WBS

Archivy

Šablony SŠ – kurz Rozvíjení podnikatelských dovedností
Kurzy pro učitele SŠ a VOŠ zaměřené na oblast ICT

Další podobné články