Máme další termíny na kurz Projektová výuka

Máme další termíny na kurz Projektová výuka

 1. CENTRUM-VZDĚLÁVÁNÍ.CZ
 2. Šablony DVPP pro SŠ a VOŠ
 3. Máme další termíny na kurz Projektová výuka

Od dubna letošního roku máme naplánované další termíny kurzů Projektové výuky. Kurzy jsou určené pro učitele střední školy a vyšší odborné školy. Kurzy probíhají v časové dotaci 8 hodin nebo 16 hodin výuky. Jedná se o akreditované kurzy v souladu s požadavky šablon.

Projektová výuka je považována za velmi efektivní nástroj v souvislosti s naplňováním klíčových kompetencí, neboť při výuce pomocí této metody dochází k osvojení a upevnění nových vědomostí i dovedností a rozvoji formativních stránek osobnosti (odpovědnost, vytrvalost, tolerance, spolupráce, komunikační schopnosti, sebekritičnost, aktivita, samostatnost a tvořivost). Projektová výuka také napomáhá k začleňování mezipředmětových vazeb a průřezových témat do výuky. Cílem tohoto kurzu je prohloubit znalosti učitelů v oblasti projektové výuky, především v oblasti pozitivního vlivu na efektivitu a inovativnost výuky.

Kurz Projektová výuka

Jak je postavena obsahová náplň tohoto kurzu? V první řadě je potřeba se seznámit se základními pojmy, v další část je pak výuka zaměřena na jednotlivé aspekty projektu a to z nejrůznějších hledisek – jako je například časový harmonogram, rozpočet a nebo velmi oblíbené téma rizik projektu. Pro přehlednost níže uvádíme bodový obsah kurzu, kde si odpovíme na jednotlivé otázky.

 1. Projekt – základní pojmy
  kurz Projektová výuka
  Obrázek Trojimperativu
  • Jak si stanovíme cíle projektu?
  • Co jsou to přínosy projektu?
  • Co je to trojimperativ?
  • Jaké má fáze životní cyklus projektu?
  • Co je to logický rámec a jak jej sestavíme?
 2. Work Breakdown Structure
  • Jak sestavíme WBS?
  • Co z WBS získáme?
 3. Časový harmonogram projektu
  • Jak sestavíme časový harmonogram?
  • Jak odhadujeme délky trvání činností?
 4. Rozpočet projektu
  • Jak sestavíme odpovědně rozpočet?
  • Jak určíme dobu návratnosti investic do projektu?
 5. Zajištění kvality v rámci projektu
  • Co je to kvalita a jak ji řídíme?
 6. Rizika
  kurz Projektová výuka
  Ukázka metody PERT
  • Jak identifikujeme rizika?
  • Jak rizika kvantifikujeme?
  • Jak ošetříme rizika?
 7. Řízení zdrojů
  • Jak sestavíme histogram zdroje?
 8. Změny v projektu
 9. Dokumentace projektu

Po úspěšném zakončení kurzu získají absolventi Osvědčení o absolvování kurzu v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

Termíny projektové výuky pro SŠ – 8 hod

Aktuálně není vypsaný žádný termín, v případě zájmu můžete kurz poptat na emailu info@poc-sluzba.cz.

Termíny projektové výuky pro VOŠ – 8hod

Aktuálně není vypsaný žádný termín, v případě zájmu můžete kurz poptat na emailu info@poc-sluzba.cz.

Výhody projektové výuky

Učitel se naučí nové roli a to roli poradce, dále se naučí vnímat dítě jako celek. U učitele dochází ke změně v jeho přístupu k žákům; dále si učitel rozšiřuje svůj repertoár vyučovacích strategií a užívá nových možností hodnocení a sebehodnocení. Rozšiřuje si i své organizační a plánovací dovednosti.

Projektová výuka umožňuje zapojení studenta dle jeho individuálních možností; student získává silnou motivaci k učení a přebírá zodpovědnost za výsledek práce. Rozvíjí se tak jeho samostatnost. Studenti se naučí pracovat s různými informačními zdroji, naučí se řešit problémy, které v průběhu realizace nastávají – získávají tak reálnější pohled na skutečnou realizaci jakéhokoliv projektu v praxi. U studentů dochází k využívání jejich získaných znalostí a dovedností i z jiných předmětů a činností. Studenti získají také další, v praxi velmi žádané, dovednosti organizační, řídící, plánovací, hodnotící a také globální celkový pohled na řešený problém. Studenti se naučí spolupracovat; rozvinou si své komunikační schopnosti; naučí se vzájemnému respektu. Dochází tak u nich i k rozvíjení tvořivosti, aktivitě a fantazii – naučí se tak přirozeně rozvíjet a podporovat vlastní potenciál a vlohy a talent.

Šablony DVPP pro SŠ a VOŠ
, , , , , ,

Archivy

Šablony SŠ – kurz Rozvíjení podnikatelských dovedností
Kurzy pro učitele SŠ a VOŠ zaměřené na oblast ICT

Další podobné články